TERMINARZ KLASYFIKACJI

Godziny zajęć  

 

1.     7.45  - 8.30

2.     8.40  - 9.25

3.     9.35  - 10.20

4.     10.35 - 11.20

5.     11.35  - 12.20

6.     12.35 - 13.20

7.     13.30  - 14.15

8.     14.20  - 15.05  

                                           9.     15.10 - 15.55


 Godziny pracy Sekretariatu Szkoły

Od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500

 

Terminarz klasyfikacji rocznej 2019/20

 

 

 

 

Do 04.06.2020r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie uczniów/przez dziennik elektroniczny* o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają adnotację dotyczącą terminu przekazania w/w informacji przy temacie lekcji.

 

 

Do 04.06.2020r.

Wychowawcy oddziałów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, informują ustnie uczniów/ przez dziennik elektroniczny* o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu, w którym została przekazana.

 

 

 

05.06.2020r.

Wychowawcy  oddziałów  IV – VIII   pisemnie w formie tradycyjnej lub przez dziennik elektroniczny*  informują  ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych               i przewidywanej  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej zachowania. Potwierdzona informacja wraca do wychowawcy lub jest dokumentowana w dzienniku elektronicznym*. W oddziałach I – III nauczyciele informują ustnie lub przez dziennik elektroniczny* rodziców o postępach i trudnościach ucznia             w nauce i zachowaniu odnotowując ten fakt  w dzienniku lekcyjnym.

Oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania nie są ocenami ostatecznymi.

Do 09.06.2020r.

Rodzice składają w formie pisemnej lub elektronicznej* do Dyrektora Zespołu podanie z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Do 09.06.2020r.

Rodzice składają w formie pisemnej lub elektronicznej* do Dyrektora Zespołu podanie z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Złożenie podania wymaga wcześniejszej akceptacji przez wychowawcę, będącej potwierdzeniem spełniania przez ucznia warunków umożliwiających mu ubieganie się o podwyższenie oceny.

 

 

Do 15.06.2020r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie lub przez dziennik elektroniczny* uczniów o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z tych zajęć,  natomiast wychowawcy o rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu przekazania w/w informacji przy temacie lekcji.

Do 16.06.2020r.

Rodzice uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności składają w formie pisemnej lub elektronicznej* wniosek           o egzamin klasyfikacyjny.

19.06.2020r.

Rada klasyfikacyjna.

Do 23.06.2020r.

Rodzice składają w formie pisemnej lub elektronicznej* do Dyrektora Zespołu wniosek o egzamin poprawkowy.

Do 25.06.2020r.

Dyrektor wyznacza termin egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy   w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do 30.06.2020r.

Rodzice zgłaszają (w formie pisemnej/elektronicznej*) do Dyrektora Zespołu zastrzeżenia dotyczące ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej          z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami prawa.

 

*  w przypadku kształcenia na odległość

 

 

 


  

  

Kontakt