TERMINARZ KLASYFIKACJI

Godziny zajęć  

 

1.     7.45  - 8.30

2.     8.40  - 9.25

3.     9.35  - 10.20

4.     10.35 - 11.20

5.     11.35  - 12.20

6.     12.35 - 13.20

7.     13.30  - 14.15

8.     14.20  - 15.05  

                                           9.     15.10 - 15.55


 Godziny pracy Sekretariatu Szkoły

Od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500

 

TERMINARZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2017/2018

 

 

Do 07.12.2018r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie uczniów o przewidywanych dla nich śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają adnotację dotyczącą terminu przekazania w/w informacji.

 

 

Do 07.12.2018r.

Wychowawcy klas, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, informują ustnie uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu, w którym została przekazana.

 

 

 

10.12.2018r.

Zebrania z rodzicami.

Wychowawcy oddziałów klas IV – VIII pisemnie informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Potwierdzona informacja wraca do wychowawcy.

W oddziałach klas I – III nauczyciele informują ustnie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

Oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania nie są ocenami ostatecznymi.

 

 

Do 02.01.2019r.

Nauczyciele informują ustnie uczniów o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, natomiast wychowawcy o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu, w którym została przekazana.

Do 03.01.2019r.

Rodzice składają wniosek o egzamin klasyfikacyjny.

 

08.01.2019r.

Rada klasyfikacyjna.

 

10.01.2019r.

Zebrania z rodzicami.

Wychowawcy oddziałów klas I – VIII pisemnie informują rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

05.02.2019r.

Rada podsumowująca.

 


 

  

Kontakt