ZDALNA SZKOŁA

 

 Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.
W ramach projektu Gmina Rawicz otrzymała grant na wyposażenie nauczycieli i uczniów,
w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej i uczniów niepełnosprawnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej.
W ramach projektu Gmina Rawicz zakupi laptopy, które zostaną przekazane do szkół w celu użyczenia uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa
w kształceniu zdalnym lub wsparcia ich w lekcjach stacjonarnych po ustaniu pandemii koronawirusa. Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe
(tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie).
Projekt jest realizowany w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
Dofinansowanie projektu wynosi 104 400,00 zł i stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


 

  

Kontakt